Chrzest Święty

  • Sakrament Chrztu Świętego udzielany jest w naszym kościele w każdą niedzielę podczas mszy świętej o godz. 11:30.
  • Zamiar chrztu dziecka zgłaszają jego rodzice w kancelarii parafialnej najpóźniej tydzień przed planowaną datą. Należy przy tym okazać odpis aktu urodzenia dziecka z USC oraz świadectwo ślubu kościelnego rodziców.
  • Rodzicami chrzestnymi mogą być wyznaczeni przez rodziców dziecka praktykujący katolicy, wystarczająco dojrzali do pełnienia tego zadania, którzy ukończyli 16 lat i przyjęli sakrament bierzmowania. W tym celu muszą uzyskać stosowne zaświadczenie od proboszcza swojej parafii. Z funkcji rodziców chrzestnych wykluczone są osoby: m.in. niepraktykujące, pozostające w cywilnych związkach małżeńskich, uczniowie objęci obowiązkiem katechezy, a nieuczestniczący w niej.
  • W przypadku uzasadnionej wątpliwości co do wychowania dziecka w duchu wiary katolickiej, chrzest może zostać odłożony.
  • Chrzest jest włączeniem dziecka do wspólnoty Kościoła i powinien być dniem radości dla całej rodziny. Najpiękniejszym darem dla dziecka jest modlitwa i przyjęcie komunii świętej w jego intencji przez wszystkich najbliższych.